Folkhälsomyndigheten begär att ansvar kring bekämpningsmedel flyttas

Folkhälsomyndigheten måste prioritera arbetet med att hantera pandemin, och hemställer därför till regeringen att ansvaret för utbildning, prövning och tillståndsgivning när det gäller yrkesmässig användning av bekämpningsmedel skyndsamt överförs till Kemikalieinspektionen.